دوست خوب مثل چراغ توی تاریکیه

اما یادت باشه به روشنایی رسیدی دورش نندازی…

2022/04/03 - 15:25
پیوست عکس:
1465047212328728_large.jpg
1465047212328728_large.jpg · 563x500px, 28KB