با ارزش ترین چیز در زندگے، “دل آدم هاست”اگر کسے

“دلش “را بہ ” تو “سپرد، “امانتدار خوبے باش

2022/04/03 - 15:32
پیوست عکس:
1560091496832861_large.jpg
1560091496832861_large.jpg · 500x500px, 136KB