هرگز فرصت لذت بردن از زیبایی طبیعت را از دست ندهید
زیرا که دست نوشته خداوند است.
2022/04/03 - 15:37
پیوست عکس:
1372758341468306_orig.jpg
1372758341468306_orig.jpg · 640x472px, 75KB