تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم، راهی برای عبور هست …

ما که کمتر از آن ها نیستیم، پس ناامیدی چرا؟

2022/04/03 - 15:38