اونیکه نگفت خودتو تغییر بده به خاطر من
همه جا پشتت بود حتی وقتی خودت خودتو باور نداشتی
جاهایی که حتی حال و حوصله بحث کردن
با ادما رو نداشتی توروی خیلیاوایساد
اونیکه با خندت خندید..با گریه ات گریه کرد
فقط همون یه نفر می ارزه...
به تموم ادمایی که میشناسیم
2022/04/04 - 15:32