من یه دیوونه ام
یه دیوونه ای که دلش نمیخواد بخوابه
نمیخواد بیدار بمونه
نمیخواد بمیره
نمیخواد زندگی کنه
نمیخواد دوسش داشته باشن
نمیخواد
نمیخواد
نمیخواد...
من یه دیوونه ام
2022/04/05 - 09:40