من کجا، باران کجا و راه بى‌پایان کجا
آه این دل دل زدن تا منزل جانان کجا
اى حریر از شانه‌هایت ریخته تا راه من
عطر خوبت را بگو آخر کنم پنهان کجا
من غریق رودهاى خفته در نام توام
مرغ دریایى کجا و بیم از طوفان کجا
هرچه کوی‌ت دورتر، دل تنگ‌تر؛ مشتاق‌تر
در طریق عشق‌بازان، مشکل آسان کجا؟


2022/04/05 - 16:20