میدانم آخر هم
از من یک دست میماند
که حسرت لمس موهایت
به دلش مانده...
2022/04/05 - 22:59