بند ِ دل ِ من
به لبخندهای تُو بند است
برای دوست داشتنت اما
لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم !...
2022/04/05 - 23:04