سحر خیز تر از من عشقِ تو است؛
که هر صبح زودتر از من بیدار می شود
وَ تا آخرِ شب چشم روی هم نمی گذارَ
2022/04/05 - 23:14