چه شوری بهتر از
برخورد برقِ چشم ها باهم!
نگاهش را تماشا کن!
اگر فهمید حاشا کن!
2022/04/05 - 23:58