داشتن تو
چون چیدن شاه توت
از بلندی های شاخه ای شکننده است،
آن هم، با پیرهن سفیدی كه
دوست داشتى ...

2022/04/06 - 00:00