آغوش تو دنج ترین جای دنیاست...
هیچ میدانی هر روز وقتی چشمانت طلوع میکند و گرمای آغوشت را سهم من میکنی
حس میکنم
من تمام تو میشوم
تو شروع من.....

2022/04/06 - 22:54