اگرچه نزد شما تشنه‌ی سخن بودم
کسی که حرف دلش را نگفت من بودم
2022/04/06 - 22:56