موقع رفتن
چشمانش را تقسیم کرد؛
سیاهی اش به روزگار من رسید،
آرامشش به اغوش دیگری!

2022/04/06 - 22:59