رانَد به طرفِ ابرو و خوانَد به طرفِ چشم
پیداست زین ادا که دلش مایل من است

2022/04/07 - 22:42