‏برای پرورش یک گرگ فقط کافیه ساده باشی!
2022/04/08 - 00:27
دیدگاه
123456

گرگ هم رام محبت می‌شود ونمیدرد تا کارد به استخوانش نرسد...

1401/01/19 - 00:28 ·
0912

هر چی باشه ذاتشو نمیتونه فراموش کنه

1401/01/19 - 00:32 ·
123456

ذات بد نیکو نگردد جز با محبت...

1401/01/19 - 00:33 ·
0912

دوره گفتن این حرفا تموم شده

1401/01/19 - 00:35 ·
123456

به عبارتی یعنی پایان انسانیت. پس توقع بی جایست از رباتی انسان نما توقع احساس داشت

1401/01/19 - 00:38 ·
0912

الان تو همون دوره هستیم تقریبا

1401/01/19 - 00:39 ·
123456

شاید شما ولی من هنوز سعی دارم انسان بمانم

1401/01/19 - 00:43 ·
0912

انسان بودنو در چه چیزی میبینید

1401/01/19 - 00:44 ·
123456

اول از همه شاد کردن دیگری وبعد عدم آسیب وآزار.....

1401/01/19 - 00:45 ·
0912

فکر کنم دومی از اولی واجبتره

1401/01/19 - 00:48 ·
123456

واجبات را با مسعبات میشه بجا اورد

1401/01/19 - 00:49 ·
0912

مسبحات یعنی

1401/01/19 - 00:51 ·
0912

منظورم مقدمتر بود

1401/01/19 - 00:51 ·
123456

ببخشین خانم معلم

1401/01/19 - 00:52 ·
0912

خدا ببخشه

1401/01/19 - 00:53 ·
123456

آن شاالله

1401/01/19 - 00:54 ·
0912

ببخشید که گفتم

1401/01/19 - 00:58 ·
123456

چیرو ببخشم!!؟ اینکه اشتباهم را تذکر دادین؟

1401/01/19 - 01:00 ·
0912

اره خب

1401/01/19 - 01:11 ·
123456

کاش همه مون طاقت اینو داشتیم

1401/01/19 - 01:13 ·
0912

طاقت چی رو

1401/01/19 - 01:17 ·
123456

شنیدن ایرادها

1401/01/20 - 21:14 ·