تنها هنری که یک زن باید بلد باشد
این است که
بلد باشد کاری کند که
یک مرد
هر صبح
به عشقِ دیدنِ وبوسیدن او
صبحَش را آغاز کند
باور کنید
هر زنی این هنر در وجودَش نیست ...
2022/04/08 - 20:58