من شکستم بی صدا
در سکوتم غم نشست.
شادباش خنده ات !!!
برپیکر هفت رنگ اوست
2022/04/11 - 00:13