ساعت رـ؋ـتنت کـہ برسه، بـہ هر بهونـہ اے تورو از בنیات جـבا میکنه..
نـہ سن براش مهمه... نـہ جنسیت...
نـہ پارتے بازے حالیشه... نـہ בلسوزی...
جورے میبرـבت کـہ جاے هیچ چون פּ چرایے براے کسے نمیزاره...
خوب باشیم...خوبے کنیم.. خوب زنـבگے کنیم...


2022/04/11 - 12:59
پیوست عکس:
u-5.jpg
دیدگاه
yasi

عالی عزیزم{-41-}

1401/01/22 - 13:27 ·
Mahpar

خانم این تصویر برام خیلی اشناست{-36-}

1401/01/22 - 14:29 ·
yasi

سیاست من نداره کتی {-18-} عکسی بذاره کسی کش نره

1401/01/22 - 14:29 ·
Mahpar

خانم کش چیه ...ایشون کش رفتن{-6-}

1401/01/22 - 14:30 ·
yasi

اصن طراح تصویر خودتی {-a105-}

1401/01/22 - 14:33 ·
Mahpar

عه..شناختی {-7-}

1401/01/22 - 14:35 ·
Mahpar

{-18-}میخواستم گمنام بمونم{-38-}

1401/01/22 - 14:35 ·
kati20

فداتم من یاسی مهربونم{-41-}

1401/01/22 - 14:36 ·
kati20

چشمات آشنا میبینه مهتاب باور کن{-a105-}

1401/01/22 - 14:37 ·
kati20

یاسی من منشوری نذاشته کلی قضاوت شدم.. وای به اینکه عکس منشوری هم بزارم{-7-}

1401/01/22 - 14:39 ·
kati20

یاسی باهوش کلا طراح سارقو شناسایی کرد قربونش برم{-a105-}

1401/01/22 - 14:42 ·
yasi

من نشناسم کی بشناسه مهتاب

1401/01/22 - 14:43 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-41-}

1401/01/22 - 14:44 ·
Mahpar

اره ماشاالله خیلی باهوش{-1-}

1401/01/22 - 14:45 ·
yasi

قضاوت همیشه هس کتی تو کاری که میدونی درسته و خوشت میاد انجام بده واسه دیگران که زندگی نمیکنیم

1401/01/22 - 14:45 ·
yasi

خدا نکنه دیگه کتی هوش من زیاد دیده مهتاب باور کرده تو اگه شک داری مشکل خودته{-18-}

1401/01/22 - 14:46 ·
kati20

دقیقا همینکارو دارم میکنم یاسی جون.. درکو شعورت بالاست{-41-}

1401/01/22 - 14:46 ·
kati20

آره من از مریدای هوش یاسیم مهتاب.. شک نکن کافر میشی{-7-}

1401/01/22 - 14:47 ·
yasi

قربونت عزیزم از باشعوری خودته{-49-}

1401/01/22 - 14:49 ·
yasi

مهتاب یاد بگیر
تاج سری کتی{-41-}

1401/01/22 - 14:49 ·
kati20

فداتم یاسی{-49-}

1401/01/22 - 14:49 ·
yasi

مهتاب پست اخرم رو سما واقعا گزارش زد {-18-}

1401/01/22 - 14:50 ·
Mahpar

عه..دمش گرم{-7-}


باید برم تو گروه سما{-2-}{-18-}

1401/01/22 - 14:53 ·
yasi

من فروختی به سما{-15-} اره خطاب هم واست زد تو کامنتاش{-18-}

1401/01/22 - 14:54 ·
kati20

یکی باید مهتابو گزارش بده واسه سرقت{-a105-}

1401/01/22 - 14:55 ·
yasi

گزارشش رد شد نگران نباش کتی{-18-}

1401/01/22 - 15:04 ·
Mahpar

{-18-}نه گزارش بزنی ..منکز میشم {-18-}

1401/01/22 - 15:07 ·
kati20

دست گلت درد نکنه یاسی.. حیف عکسات در امنتیته.. وگرنه جبران میکردم{-a105-}

1401/01/22 - 15:08 ·
yasi

با سند و مدرک گزارش زدم{-18-}
خواهش کتی... من از همون وقتی شکارچی مظلومانه اومد گفت بعضی پست و تصویرا برمیدارم برا سایتای دیگه حساب کار دستم اومد با کی طرفم{-18-}

1401/01/22 - 15:11 ·
Mahpar

{-18-}

1401/01/22 - 15:12 ·
kati20

وای یاسی خدا نکشتت{-a105-}

1401/01/22 - 15:13 ·
hadi-ka

مرا هزار امید است و هر هزار تویی..{-41-}
عالی عشق جاانم{-41-}

1401/01/22 - 21:18 ·
kati20

در اندک من تویی فراوان...{-41-}
عالی نگاهته و حضورت محمدم{-41-}

1401/01/22 - 23:37 ·
hadi-ka

نیم نگاهت کتی جاانم
می ارزه به صدتا نگاه{-41-}

1401/01/23 - 09:23 ·
kati20

{-44-}{-41-}{-41-}

1401/01/23 - 14:01 ·
hadi-ka

عشق جانمی{-41-}

1401/01/23 - 14:19 ·