چه آسان تماشاگر سبقت ثانيه‌هاييم
به عبورشان ميخنديم
چه آسان لحظه‌ها رابه کام هم تلخ ميکنيم و چه ارزان ميفروشيم لذت باهم بودن راچه زود دير ميشود
نميدانيم که فردامي‌آيد
شايد مانباشيم
2022/04/11 - 23:07