بگذار هیجانِ آن خاطره، غریبیِ این دلتنگی،
نقشِ این شادی، کهنگیِ این غصه، رنجِ آن شعر،
سکوتِ این گم شدگی، بهای این عشق...
بگذار پیچیدگیِ لعنتیِ این زندگی تو را به گریه
بی اندازد.
بگذار دلش آرام بگیرد که زنده است؛
او که از دنیای تو گریخته است وُ تو در دنیای او
از هم گسسته ای...
بگذار هیجانِ آن خاطره، غریبیِ این دلتنگی،
2022/04/12 - 18:04