پیوست عکس:
IMG_20220413_192543_302.jpg
IMG_20220413_192543_302.jpg · 1024x1280px, 104KB
دیدگاه
yasi

دوست داشتن تو
نیازی به گفتن ندارد
همین که نگاهم کنی
من عاشقت می شوم❤
لایکی جان دلم{-29-}

1401/01/24 - 19:32 ·
Farid

‌ ‌نه ام
نه بسته
من به بسته است❤

لایک بحضور زیبات گل یاسم {-29-}

1401/01/24 - 19:34 ·
0912

{-4-}

1401/01/24 - 19:35 ·
Farid

sahar
بگیر رو بغلیت
پستم گند نکشی خخخخخخ
دختر عموی مارو

1401/01/24 - 19:37 ·
0912

شیرینی میخام {-18-}

1401/01/24 - 19:39 ·
Farid

ای خدا چاقالو میشی قندت بالا میره جاش جوجه کبابی کوبیده ای

1401/01/24 - 19:40 ·
0912

کوبیده و شیرینی هم خوبه {-18-}

1401/01/24 - 19:43 ·
Farid

{-4-}
کوبیده با شیرینی باهم

1401/01/24 - 19:44 ·
0912

نه جدا دیگه ...یاسی چایی میزاره با شیرینی میخوریم {-18-}

1401/01/24 - 19:53 ·
Farid

عجبا مثلا مهمون میایم پیش تو عا سحر خانم یاسی جان چرا چای بزاره

1401/01/24 - 20:05 ·
0912

تو خونه ما هر کسی باید کار کنه {-18-}

1401/01/24 - 20:00 ·
yasi

sahar
میخای حتما ظرف هم بشوریم

1401/01/24 - 20:06 ·
Farid

دختر عمو کنسل شد ما نمیایم خواستی خودت بیا اونجا باید جوجه کبابو بزنی چای بزاری{-7-}

1401/01/24 - 20:07 ·
0912

دستت درد نونه یاسی جونی ب تو میگن زن زندگی خخخ

1401/01/24 - 20:14 ·
0912

چرا خب میومدین {-18-}

1401/01/24 - 20:15 ·
yasi

sahar
ولی این رسم مهمون داری نبود{-18-}

1401/01/24 - 20:17 ·
0912

سخت نگیر {-18-}

1401/01/24 - 20:22 ·
yasi

باشه {-18-}

1401/01/24 - 20:23 ·
0912

دیگه وقت شیرینی خوردنه {-18-}

1401/01/24 - 20:25 ·
yasi

تو بیخیال شیرینی نمیشی{-18-}

1401/01/24 - 20:32 ·
0912

نوچ{-18-}

1401/01/24 - 20:34 ·