بر بند بند تنم
حس تو جاریست
هر جا که گشتم ... تو بودی!
از من اثری نیست
گفتند دیوانه....بگذر ازاین عشق..
گفتم بیگانه...تو چه دانی ؟
بهشت همینجاست..
رویایی ترین حالت فرداست.
نمی دانست چه گفتم ..
اما تو دانی و من
که هرچه گفتم از تو گفتم..

2022/04/13 - 20:10
پیوست عکس:
IMG_20220413_200702_764.jpg
IMG_20220413_200702_764.jpg · 720x885px, 104KB
دیدگاه
kati20

"یکجا به کنار تو
‏ارزد به جهان با غیر.."{-41-}
لایکی محمدم{-41-} {-35-}

1401/01/24 - 20:39 ·
hadi-ka

لایک ب وجودت عشق نازنینم..{-41-}
خدا برای دل من
تو را نگه دارد..{-41-}

1401/01/24 - 23:42 ·
kati20

فدات..واسه منم تورو{-41-}

1401/01/24 - 23:43 ·
hadi-ka

من همیشه خااک پااتم تا روزای بی نهاایت{-41-}

1401/01/24 - 23:48 ·
kati20

چه حرفیه نگو لطفا.. تاج سری{-41-}

1401/01/24 - 23:49 ·
hadi-ka

جااااانی{-41-}

1401/01/24 - 23:51 ·