سپید و کوتاه
سیاه و بلند
پارادوکس عجیبی ست
بین شعرهایم و موهایت
2022/04/13 - 22:08