من و تو اهل بهشتیم
اگرچه می‌گویند
جهنم از هیجانات ما دو تا گرم است

2022/04/13 - 22:28