یک روز صبح
قبل از اینکه به آینه چشم بدوزی
تلفن همراهت را بردار و سلامم کن!
و به رسم عادت شیرین گذشته...
عکس خواب آلودت را برایم بفرست!
مگر میتوانم قربان صدقه ات نروم؟!
قول میدهم هیچ چیز به روی خودم نیاورم!
و انگار که همین دیشب...
خیلی بی حاشیه و صمیمانه به همدیگر شب بخیر گفته ایم!

خیالت راحت

من آنقدر دلم تنگ است
که یادم می رود چه بلایی سرم آورده ای ......!
2019/07/30 - 14:05 در واسه دل خودم