درختان به من آموختند :

پایبندی هرکس

به اندازه ی ریشه ی اوست ،
به هر درختی نمی توان تکیه کرد.
2022/04/13 - 23:29