هوای یکدیگر را داشته باشید
دل نشکنید

قضاوت نکنید
هنجارهای زندگی کسی را
مسخره نکنید

به غم کسی نخندید
به راحتی ازیکدیگر گذر نکنید

آدم ها !!دنیا دو روز است
هوای دلتان راداشته باشیید
IMG_20220414_222145_652.jpg · 49KB
2022/04/14 - 22:20