#مومنم کردی بهو


تکلیف چیست


برکهمی شود


2022/04/15 - 00:05
پیوست عکس:
db81c7c7-3dd6-4147-aa2b-5b5d64e92198.jpg
db81c7c7-3dd6-4147-aa2b-5b5d64e92198.jpg · 1080x1080px, 68KB
دیدگاه
123456

تکلیف هر شب سجده کردن بر دل است وتعظیم بر خالق دل

1401/01/26 - 00:10 ·
Toot

یقینا هرچی شما بگید بهترینه

1401/02/11 - 16:54 ·