تو بي بھانہ ميروي
ومڹ تباه مي شوم

دچارِ دردِ بي ڪسي
و اشتباه مي شوم

تودورميشوي ومڹ
نشستہ خیره درافق

نفس نميڪشم دگر
و روبہ راه ميشوم

﷽ ﷽
2022/04/15 - 00:38