یک روزی یک جایی

، دلت اهلیِ آدمی می‌شود و از پنهانیترین قسمت‌های احساس و زندگی‌ات برایش حرف می‌زنی. حرف می‌زنی و تسکین پیدا می‌کنی، حرف می‌زنی و آرام می‌شوی، حرف می‌زنی و از رسوا شدن نمی‌ترسی. قبول کن دردناک است ببینی همان آدم، جایی اهلیِ کسی شده و نه فقط خودش، که از ریزترین جزئیات وجود تو برایش حرف زده. اعتماد ما را کشتند رفیق. میپرسی خوبم؟ -خوبم، همه چیز خوب است، غیر از این، حرفی برای گفتن نیست، انگیزه‌ و دلیلی برای آرام شدن نیست. من مدت‌هاست که دیگر حرفی برای گفتن ندارم.. با هیچکس..
2022/04/15 - 14:28
دیدگاه
bahare

یار خوب را
روز بد باید شناخت ...!{-29-}

1401/01/26 - 14:53 ·