گر من به غمِ عشقِ
تو نسپارم دل

دل را چه کنم
بهر چه می‌دارم دل ؟!
2022/04/15 - 22:59