آدما رو بر اساس گذشته شون قضاوت نکن
آدما یاد می‌گیرند.
آدما تغییر میکنن.
آدما حرکت می کنند
2022/04/15 - 23:00