حرفي بزن ؛
به لهجه ي باران كه مدتی ست
اين بغض كهنه منتظر يك اشاره است

2022/04/16 - 22:30