دختر به دنیا امد تادخترکسی باشد ازدواج کرد تاهمدم کسی باشد دردزایمان را تجربه کرد تامادر کسی باشد برای همه کس شد وخودش بیکس شد خانه سالمندان پناه برد تعجب این جاست که یک مادر می تواند از 10تا فرزند نگهداری کند اما 10تا فرزند نمی توانند ازیک مادر نگهداری کنند این انصاف نیست .

2022/04/17 - 02:05