عجب معماری هستیم،
بعد از ویران کردن یکدیگر می گوییم:
"ما برای هم ساخته نشده ایم"...
2022/04/17 - 23:52