دُنیا"سُکوت های مَرا
ساده فِکر کَرد.
اَز حَرفِ دِل پُرَند...
اَگَر بی شِکایَتَند.
2022/04/18 - 23:37