صدا کن مرا
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی ست
که در امتداد صمیمیت حزن می روید
و خاصیت عشق این است
کسی نیست.
بیا زندگی را بدزدیم...

2022/04/18 - 23:39