مپرس از من چرا در
پیله‌ی مهر تو محبوسم
که عشق‌از پیله‌های
مرده‌هم پروانه می‌سازد
2022/04/19 - 00:01