صبح از چشمهایت جاری شود:
برگونه هایت بنشیند...
لبهایت راعنابی کندو...
اغوشت رارنگین کمانی..
انوقت...
منِ شاعر:
صبح را بنویسم یا...
دیوان شعر تو را...
2022/04/19 - 20:35
دیدگاه
masood

سایت رو کنتراتی ورداشتی یا نقد و اقساط ؟ {-36-}

1401/01/30 - 21:45 ·
-shamim

خخخخ....کوفته برداشتم

1401/01/30 - 21:46 ·