آدمه دیگه...
یه وقتایی ترجیح میده حرفاشو با سکوتش بزنه...
تازه همینجاست که!!!
میفهمه چقدر دلش میخواد یه عمر پرحرفی کنه

2022/04/20 - 00:49