چقدر

رنگ
بودم


2022/04/21 - 15:37
پیوست عکس:
582fbd75-c705-4a24-ac28-7559399283a1.jpg
582fbd75-c705-4a24-ac28-7559399283a1.jpg · 768x1522px, 162KB
دیدگاه
kati20

زرد قناری{-33-} قشنگه

1401/02/1 - 15:41 ·
Toot

دیگه چون ملکه داره دوسش ندارم {-39-}

1401/02/1 - 15:43 ·
kati20

بهت حق میدم{-7-}

1401/02/1 - 15:44 ·
Toot

ممنونم بابت دردمندیت{-31-}

1401/02/1 - 15:48 ·
kati20

فداتم.. گریه کن خالی میشی {-38-}

1401/02/1 - 15:53 ·
Toot

دیگه الان جیغ لازمم{-16-}

1401/02/1 - 15:55 ·
kati20

چار دیواری اختیاری.. راحت باش شادی {-18-}

1401/02/1 - 15:57 ·
Toot

یعنی میگی بکشم {-a100-}

1401/02/1 - 15:59 ·
kati20

آره عزیزم{-7-}آفرین نزار ناراحتی بمونه تو دلت

1401/02/1 - 16:00 ·
Toot

آخه میترسم از فیس ی مشت کر بمونه رو دستت{-60-}

1401/02/1 - 16:02 ·
kati20

اینجا همه زیر آبن بابا خودمونیم نگران نباش.. صدا به اونا نمیرسه{-18-}

1401/02/1 - 16:03 ·
Toot

زیر آب اکسیژن دارن {-5-}
خفه نشن ای خدا اینم غصه الانم

1401/02/1 - 16:04 ·
kati20

دوزیستن فکر کنم.. {-a105-} قربونت برم تو نگرانشون نباش{-a137-}

1401/02/1 - 16:06 ·
Toot

جالبه ی عکس دارم بزار ی شعر براش پیدا کنم تقدیم ت کنم

1401/02/1 - 16:09 ·
kati20

فداتم که{-49-}

1401/02/1 - 16:13 ·
Toot

خدا نکنه عشقی
برو حالشو ببر {-25-}

1401/02/1 - 16:14 ·
kati20

{-a153-}

1401/02/1 - 16:18 ·