عمیقی بر

تنمی‌نشیند

اگر دیر کند

تنهایی اگر کش بیاید
2022/04/21 - 16:08
پیوست عکس:
B R U W H O.jpg
B R U W H O.jpg · 500x619px, 27KB