ما در دو

جهان

غیر

نداریم

# شادی2022/04/21 - 16:13
پیوست عکس:
Novelicious on Twitter.jpg
Novelicious on Twitter.jpg · 800x1200px, 112KB
دیدگاه
kati20

ای جانم چه عکسی {-41-} یار اول و آخر هر آدمی خداست و لاغیر{-49-}

1401/02/1 - 16:14 ·
Toot

مونده بودم کجا ار این عکسه استفاده کنم

سوژه از شما بوداااا{-65-}

1401/02/1 - 16:16 ·
kati20

خیلی قشنگه.. مرسی بابت خطابت عزیزم{-a153-}

1401/02/1 - 16:17 ·
Toot

خواهش میکنم قابل همراهی و راهنمایی شما رو نداشت در مورد
زیر آب وووف

1401/02/1 - 16:19 ·
kati20

راهنمایی{-16-} من خودم زیرآبی خفه میشم{-18-}

1401/02/1 - 16:21 ·
Toot

زیر ابم
حتما عالمی دارد {-a93-}

1401/02/1 - 16:22 ·
kati20

خطاب دادی بزنی{-38-}

1401/02/1 - 16:23 ·
Toot

نه فک کردم عشقولانس
اشتب شد با این خخخ {-a134-}

1401/02/1 - 16:26 ·
kati20

{-18-} گفتم منو آوردی کوچه خلوت بزنی لهم کنی..
خداروشکر اشتباه فکر میکردم{-a115-}

1401/02/1 - 16:27 ·
Toot

پس حالا به آن لاینهای خاموش بگم
کف مرتب بزننن{-a69-}

1401/02/1 - 16:28 ·
kati20

از نظر من اشکالی نداره میتونی بگی{-a81-}

1401/02/1 - 16:30 ·
Toot

آخه مامانم گفته امشب گناه داره باید گریه کنیم {-a72-}

1401/02/1 - 16:31 ·
kati20

پس چرا منو جو گیر میکنی آخه{-a68-}{-a75-}

1401/02/1 - 16:32 ·
Toot

دیگه الان راه راست کج کردم به سمتت{-3-}

1401/02/1 - 16:33 ·
kati20

ممنونم خدا یک در دنیا صد در آخرت نصیبت کنه {-a162-}

1401/02/1 - 16:35 ·
Toot

من دنیا دوستم میشه برعکس ش کنی {-28-}

1401/02/1 - 16:36 ·
kati20

دیگه گفتم زودتر باید میگفتی{-7-}

1401/02/1 - 16:37 ·
Toot

حالا چ کار کنیم{-50-}

1401/02/1 - 16:39 ·
kati20

دیگه با همون یه خیر تو دنیا سر کن تا آخرت برسه{-34-}

1401/02/1 - 16:40 ·
Toot

چون شما گفتی حالا می ساز م و میسوزم دیگه {-a133-}

1401/02/1 - 16:42 ·
kati20

کارخوبی میکنی.. خدا راضی باشه ازت{-7-}

1401/02/1 - 16:43 ·