کسی رو که دوست داری

از ته قلبت بخواه نه با چشمانت
به حرف دیگران هم گوش نده
این زندگی تو هست نه دیگران
2022/04/23 - 10:25