حرفي بزن ؛
به لهجه ي باران كه مدتی ست
اين بغض كهنه منتظر يك اشاره است
2022/04/23 - 23:46