هر آن کس که بهشت این دنیا را برایت 【جهنم】 کرده مجبور است متقاعدت کند که 【بهشت】 جای دیگری است.

2022/04/23 - 23:47