هرچه به جز خیال او قصد حریم دل کند
در نگشایمش به رو، از در دل برانمش...


2022/04/25 - 01:47 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
yasi

وری نایس {-41-}

1401/02/5 - 01:48 ·
Sama

فدات {-41-}

1401/02/5 - 01:49 ·
yasi

نشی عزیزمی{-41-}

1401/02/5 - 01:51 ·
Reza14

{-a151-}{-a75-} اوخی عسیسم دلتو قربون {-41-}

1401/02/5 - 10:56 ·
Sama

{-35-}{-29-}

1401/02/5 - 15:08 ·