چه بخواهی چه نه دیگر تو فقط مال منی
تو که انگیزه ی بهتر شدن حال منی ،

حافظ امشب همه جا توی کتابش گفته
که تو با چشم قشنگت ثمر فال منی؛
مطمئنّم که پس از سال عذابی که گذشت
شانه ی امن من و همسفر سال منی ،

گشته ام نیست کسی مثل تو باورکن و باش
تو که دائم نگران من و احوال منی..

در دلم از تو نشان دیده ام و می دانم
که تو هم در دل خود یکسره دنبال منی،

بس کن و بگذر از این دوری و یکباره بیا
چه بخواهی چه نه دیگر تو فقط مال منی!

2022/04/26 - 00:39